Skip to content

Kravställning Gårdar

Nedan ser ni vilka UHM-krav som respektive lagstiftning och certifiering uppfyller.

UHM-kravEUSEIP-gris Grund
IP-gris Sigill
Information om råvarans ursprung (KravID: 11527)xxxx
Utfodring vid uppstallning före slakt (KravID: 11534)xxx
Transport av djur till slakt (KravID: 10762:1)xxxx
Bedövning vid slakt - kött (KravID: 10763:1)xxxx
Ansvarsfull antibiotika­användning - kött (KravID: 11398)xxxx
Ansvarsfullt producerad fodersoja (KravID: 11113)xxxx
Foder utan GMO-innehåll (KravID: 10422:2)xxx
Produkter av oljepalm i foder (KravID: 11395)
EU-ekologisk vara (KravID: 11009)
Lösgående grisar (KravID: 10437:1)xxx
Förbud mot svanskupering - griskött (KravID: 10440:2)xxx
Tuggbart och manipulerbart strömedel - griskött (KravID: 10439:1)xxxx
Operativa ingrepp med bedövning - griskött (KravID: 11396)xxxx
Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring - griskött (KravID: 11397)x
Ekologisk vara - tillägg griskött (KravID: 10236:2)
Utökade krav som ej omfattas av UHM-kraven
Avvänjning av kultingar tidigast vid 28 dagars ålder. x
Ökad mängd bobyggnadsmaterial. x
Hösilage/ensilage till slaktgrisar.x
Duschar eller andra anordningar som ger svalka för slaktgrisar.x
Program för smittskyddx
Hållbart vattenuttagx
Bevara och öka den biologiska mångfaldenx

Vad kraven innebär

1. För produkter av köttråvara ska information om råvarans/råvarornas ursprungsland/ursprungsländer finnas tillgänglig och kunna kontrolleras vid anbudstillfället. Informationen ska också finnas tillgänglig eller kunna lämnas på begäran under avtalstiden, även för eventuella ersättningsartiklar.

Information om råvarans ursprungsland/ursprungsländer ska omfatta:

I vilket land djuret är fött/kläckt.
I vilket land djuret är uppfött.
I vilket land djuret är slaktat.
I vilket land köttråvaran är förädlad, där så är relevant.

2. Köttråvara ska komma från djur som utfodrats om den sammanlagda tiden för transport till slakt och uppstallning överstiger tolv timmar. Fodret ska vara lämpligt för djurarten och i tillräcklig mängd. Idisslare ska förses med stråfoder.

3. Köttråvara ska komma från djur där transporttiden till slakt inte varit längre än åtta timmar. Med transporttid menas den tid det tar för en transport från avsändningsort till bestämmelseort, inklusive i- och urlastning.

Om transporttiden till närmaste slakteri överstiger åtta timmar, får transporttiden i enstaka fall förlängas med högst tre timmar om fordonen uppfyller följande villkor för långa transporter:

Det ska finnas möjlighet att nå djuren för inspektion.
Det ska vara möjligt att ge djuren vatten på transporten.
Det ska finnas tillfredställande ventilations- och temperaturregleringssystem, som kan anpassas efter den inre och yttre temperaturen.
Det ska finnas skiljeväggar för att kunna skapa olika avdelningar anpassade efter djurens behov.
Det ska finnas tillräckligt mycket strö för djurets komfort.

4. Köttråvara ska komma från djur som varit helt bedövat och helt medvetslöst när avblodning sker. Från det att djuret bedövats till att det konstaterats dött, får medvetande inte återkomma, oavsett bedövningsmetod.

5. Animaliska livsmedel ska komma från djurproduktion där antibiotika inte används i tillväxtfrämjande eller rutinmässigt i förebyggande syfte. Antibiotika ska endast användas efter ordination av veterinär till sjuka djur eller till djur i grupper där sjukdom brutit ut, efter att klinisk sjukdom diagnosticerats i en del av gruppen. Totalt antal medicinska behandlingar, orsaken till behandling och använda preparat ska dokumenteras. Tredje och fjärde generationens cefalosporiner samt fluorokinoloner får endast användas när mikrobiologisk undersökning och resistensbestämning visar att verksamt alternativ saknas.

6. Soja som används under hela uppfödningstiden kan spåras genom en särhållen leverantörskedja eller täckas av certifikat inom produktionssystem som säkerställer: Efterlevnad av nationell och lokal lagstiftning, Rättvisa arbetsvillkor, Respekt för ursprungsbefolkning och traditionellt nyttjande av marken, Skydd mot omvandling av områden med höga värden ekologiska och sociala bevarandevärden enligt HCV Resource Network’s definition, eller motsvarande samt Ansvarsfull användning av jordbrukskemikalier och vattenresurser

7. Animaliska livsmedel ska komma från djur vars foder under uppfödningstiden inte innehållit GMO i märkningspliktig mängd enligt direktiv 2001/18/EG artikel 30.

8. Animaliska livsmedel ska komma från produktion där produkter eller biprodukter av oljepalm, om det används i djurfodret, är till 100% hållbarhetscertifierad eller till 100% täcks av hållbarhetskrediter.

9. X (EU-ekologisk vara (KravID: 11009)

10. Griskött ska komma från produktion där grisarna har varit lösgående under hela uppfödningen. Suggor får inte fixeras i samband med grisning. I undantagsfall, om suggor uppvisar aggressivt eller onormalt beteende som utgör en uppenbar skaderisk för smågrisar, får rörelsefriheten tillfälligt begränsas med skyddsgrind eller motsvarande i maximalt 3 dagar. Skyddsgrind eller motsvarande anordning får också användas tillfälligt om suggans beteende utgör en uppenbar skaderisk för skötaren samt när suggan hanteras för vård och behandling. En gris som är särskilt aggressiv mot andra grisar får tillfälligt hållas individuellt i box som den kan vända sig i utan svårigheter.

11. Griskött ska komma från djur vars svans inte avlägsnas i förebyggande syfte, exempelvis för att förhindra svansskador. En grissvans får endast avlägsnas av veterinärmedicinska skäl och ingreppet får endast utföras av veterinär.

12. Griskött ska komma från grisar som dagligen har haft tillgång till strömedel som halm, torv eller spån. Strömedel till grisar ska vara av förändringsbar karaktär samt ges i sådan mängd att grisarnas sysselsättningsbehov och komfortbehov tillgodoses. Under veckan före grisning ska suggor och gyltor ha tillgång till strömedel som ger dem möjlighet att utföra bobyggnadsbeteenden.

13. Griskött ska komma ifrån djur som varit bedövade vid samtliga operativa ingrepp. Om kastrering av smågrisar utförs som ett operativt ingrepp ska grisarna vara bedövade vid ingreppet.

14. Griskött ska komma från djur som har varit bedövade vid samtliga operativa ingrepp. Om kastrering Åav smågrisar utförs som ett operativt ingrepp ska grisarna vara bedövade vid ingreppet. Förutom bedövning ska smärtlindring (Non-steroid Anti-inflammatory Drugs – NSAID) ges i samband med samtliga operativa ingrepp.